نظرات علما و مراجع در باره بهائیت

ردیف عنوان منبع دانلود مشاهده 1 - 20-4-88 ارتباط با اغنام در نظر رهبری و مراجع
عظام تقلید
وبلاگ : حقیقت بهائیت دانلود PDF دانلودWORD مشاهده 2 - 20-4-88 فتوای آیه الله بهجت  پیرامون بهائیت وبلاگ : حقیقت بهائیت دانلود PDF دانلود WORD مشاهده 3 - 25-4-88 اعلام خطر امام علیه نفوذ بهائیان وبلاگ : بهائیت     مشاهده 4 - 27-4-88 تاکید آیه الله منتظری بر ضاله و گمراه بودن بهائیت
و هشدار نسبت به تبلیغات سوء آنها وبلاگ : حقوق شهروندی و فرقه ضاله بهائیت     مشاهده 5- 31-4-88  واکنش امام خمینی (ره ) به نفوذ بهائیان در
امور مملکتی وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 6 - 31-4-88 سخنام امام خمینی پیرامون :
ارتباط و پیوند اسرائیل و بهائیت از نگاه امام خمینی وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 7 - 31-4-88 سخنام امام خمینی پیرامون :
زمینه سازی برای نفوذ بهائیان  از طریق قانون
انجمن های ایالتی  ولایتی وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 8 - 31-4-88 سخنام امام خمینی پیرامون :
تاثیر پذیری انقلاب سفید شاهانه از تعلیمات بهائیت وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 9 - 31-4-88 سخنام امام خمینی پیرامون :
خطرات بدست گرفتن حکومت پهلوی توسط بهائیان وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 10 - 31-4-88 سخنام امام خمینی پیرامون :
همکاری حکومت پهلوی برای تشکیل نخستین بیت
العدل و تشکیلات جهانی بهائیان در شهر لندن با کمک
اسرائیل وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 11 - 31-4-88 هشدار های امام خمینی (ره) نسبت به نفوذ بهائیان در
رسانه های عمومی و فرهنگی جامعه ایران وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 12 - 31-4-88 نامه منتشر شده امام در خصوص خطر نفوذ فرقه
ضاله بهائبت وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 13 - 31-4-88 نامه امام خمینی به هویدا وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 14 - 31-4-88 سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در عصر عاشورای
روز 13 خرداد1342 در مدرسه فیضیه وبلاگ : امام خمینی (ره) و بهائیت     مشاهده 15 - 14-5-88 بهائیت از دیدگاه امام خمینی وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده 16 - 14-5-88 سید خراسانی و مبارزه با بهائیت وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده 17 - 14-5-88 بهائیان کافر و نجس هستند وبلاگ : بررسی و نقد بهائیت     مشاهده

/ 0 نظر / 18 بازدید